11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021 (Phần 1)

06/01/2021 15:14 Số lượt xem: 435

Sau đây là những điểm mới nổi bật của 11 Luật, Bộ luật sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021:

1.  Luật Đầu tư 2020

Luật Đầu tư 2020 có những nội dung mới đáng chú ý sau đây:

Thứ nhất, chính thức cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Thứ hai, số lượng ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện giảm còn 227.

Thứ ba, bổ sung nhiều ngành, nghề ưu đãi đầu tư.

Thứ tư, thêm hình thức ưu đãi đầu tư.

Thứ năm, nhiều điểm mới về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt;

Thứ sáu, sẽ ban hành Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với NĐT nước ngoài.

Thứ bảy, chỉ còn 4 trường hợp NĐT không phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư.

2. Luật Doanh nghiệp 2020

Luật Doanh nghiệp 2020 có những nội dung mới đáng chú ý sau đây:

Thứ nhất, bỏ quy định về thông báo mẫu dấu doanh nghiệp trước khi sử dụng.

Thứ hai, thêm đối tượng không được thành lập doanh nghiệp.

Thứ ba, rút ngắn thời gian báo trước khi tạm ngừng kinh doanh từ 2021.

Thứ tư, thay đổi khái niệm doanh nghiệp nhà nước.

3. Luật Xây dựng sửa đổi 2020

Luật Xây dựng sửa đổi 2020 có những nội dung mới đáng chú ý sau đây:

Thứ nhất, 09 loại công trình được miễn giấy phép xây dựng

Thứ hai, rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng xuống còn 20 ngày

Thứ ba, xây nhà ở tại nông thôn từ 7 tầng trở lên phải xin giấy phép

Thứ tư, sửa quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thứ năm, quy định nhiều điểm mới về giấy phép xây dựng

4. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020 có một số nội dung đáng chú ý như bổ sung thêm văn bản quy phạm pháp luật vào hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; sửa quy định về thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật…

Xem chi tiết: 08 điểm mới nổi bật của Luật Ban hành VBQPPL sửa đổi 2020

5. Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 có một số nội dung đáng chú ý sau đây:

Thứ nhất, Thu hẹp các lĩnh vực đầu tư theo phương thức PPP

Theo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020 thì lĩnh vực đầu tư theo phương thức PPP đã thu hẹp chỉ còn 5 lĩnh vực sau:

(1) Giao thông vận tải;

(2) Lưới điện, nhà máy điện, trừ nhà máy thủy điện và các trường hợp Nhà nước độc quyền theo quy định của Luật Điện lực;

(3) Thủy lợi; cung cấp nước sạch; thoát nước và xử lý nước thải; xử lý chất thải;

(4) Y tế; giáo dục - đào tạo;

(5) Hạ tầng công nghệ thông tin.

Thứ hai, Dừng triển khai dự án mới áp dụng loại hợp đồng BT từ 2021

Thứ ba, Quy định rõ việc lựa chọn nhà đầu tư

Nếu như Luật Đầu tư và Nghị định hướng dẫn chỉ dẫn chiếu việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu thì Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư đã quy định rõ việc lựa chọn nhà đầu tư.

Cụ thể, các hình thức lựa chọn nhà đầu tư được áp dụng trong đầu tư theo phương thức PPP như sau:

- Đấu thầu rộng rãi

- Đàm phán cạnh tranh

- Chỉ định nhà đầu tư

- Lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.

6. Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020

Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020 có một số nội dung đáng chú ý sau đây:

Thứ nhất, quy định hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, giữ nguyên Văn phòng UBND cấp tỉnh.

Thứ hai, 07 tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội từ 01/01/2021

Bộ luật Lao động 2019 có nhiều nội dung nổi bật liên quan tới hợp đồng lao động, quy định về tuổi nghỉ hưu, quy định về tiền lương, thưởng.

 

7. Bộ luật Lao động 2019

Bộ luật Lao động 2019 sẽ áp dụng từ ngày 1.1.2021 có nhiều nội dung mới nổi bật có thể kể đến như: Chỉ còn 2 loại hợp đồng lao động (HĐLĐ). Người lao động (NLĐ) có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ không cần lý do. Người sử dụng lao động (NSDLĐ) phải chịu chi phí mở tài khoản cho NLĐ nếu trả lương qua ngân hàng…

Liên quan tới quy định về lương, thưởng, Bộ luật Lao động 2019 cũng quy định: NSDLĐ không được ép NLĐ dùng lương mua hàng hóa, dịch vụ của mình/đơn vị khác. Đồng thời, NSDLĐ phải thông báo bảng kê trả lương cho NLĐ vào mỗi lần trả lương; NLĐ được nghỉ 2 ngày dịp Quốc khánh 2.9 và hưởng nguyên lương; Lao động nữ làm công việc nặng nhọc khi mang thai có thể được giảm bớt 1 giờ làm việc hằng ngày và hưởng nguyên lương.

Bộ luật Lao động cũng quy định những quy định mới về vấn đề nghỉ hưu của NLĐ. Điều 169 Bộ luật Lao động mới nêu rõ: Tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với nam; đủ 55 tuổi 04 tháng đối với nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng với lao động nam; 04 tháng với lao động nữ.