Dịch Vụ Đăng Ký Doanh Nghiệp

13/08/2020 09:38 Số lượt xem: 19182

1. Đăng ký doanh nghiệp trong nước:

- Lập hồ sơ thành lập mới, thay đổi điều chỉnh DN: 1.100.000 đồng

- Hồ sơ doanh nghiệp tư nhân; Hồ sơ tạm ngưng, giải thể: Miễn phí

- Đăng ký  Thông báo mẫu dấu lên hệ thống ĐKKD quốc gia: Miễn phí

2. Đăng ký doanh nghiệp nước ngoài

- Lập hồ sơ, dự án thành lập mới: 10.000.000 đồng

- Hồ sơ thay đổi, điều chỉnh: 5.000.000 - 10.000.000 đồng